...

กิจกรรมรณรงค์การดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

(จำนวนผู้เข้าชม 1338 ครั้ง)